Marina Hüküm ve Şartları

SON GÜNCELLEME TARİHİ: KASIM 2020

 1. TANIMLAR

Aşağıdaki kelimeler Şartname, Lisans ve Yönetmeliklerde yer aldıklarında şu anlamlara sahip olacaklardır:
Bağlama Yeri Şirket tarafından Lisansın geçerlilik süresi boyunca dönem dönem tekneler için ayrılacak, Marina Kompleksi içinde yer alan teknenin karaya çekileceği ya da rıhtımda demirlenerek bağlanacağı alan anlamına gelir.
Şirket Lisansta kimlik bilgileri verilmiş olan Şirket anlamına gelmekte olup bu Şirketin ortak şirketlerini, çalışanlarını ya da mümessillerini de kapsayacaktır.
Şartname işbu Lisansta belirtilen standart hüküm ve şartlar anlamına gelir.
Tesis Lisansta belirtilmiş olduğu gibi, Şirket tarafından Tekneyle ilgili olarak Mal Sahibine sağlanacak olan bağlama yeri, demirleme yeri ve/veya sahil depolama alanı türü anlamına gelir.
Brüt Uzunluk Teknenin, geçici ya da kalıcı ön ve kıç çıkıntıları da dahil olmak üzere brüt uzunluğu anlamına gelir.
Lisans Tesisin tedariki için Şirket ile Mal Sahibi arasında akdedilmiş olan sözleşme anlamına gelmekte olup işbu Şartnameyi de içermektedir. 
Lisans Ücreti Lisansta belirtilmiş olduğu gibi, Şirketin Tesisi tedarik etmesi karşılığında Mal Sahibi tarafından Şirkete ödenecek ücret anlamına gelir.
Marina Mülkiyeti ya da işletme hakkı Şirkete ait olan marina, yat limanı, demirleme yeri veya teknelerin denize indirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ya da bağlanması için kullanılan diğer her türlü tesis anlamına gelir.
Marina Tesisleri: rıhtımlar, travel lift, taşma savakları, yüzer dubalar, mendirekler, iskeleler, yanaşlıklar, yaya köprüleri, atölyeler,  sert yüzeyler, taşıt yolları ve araç park yerleri de dahil olmak üzere Şirketin iştigal ettiği ya da Şirketin denetimi altında bulunan Marina ve kapsadığı tüm araziler ve binalar anlamına gelir.
Mal Sahibi Lisansta kimlik bilgileri verilen kişi ya da kuruluş anlamına gelir.
Tüzükler Şirket ya da Marina Kompleksini kullananlar tarafından meri yasal gerekliliklerin yerine getirilebilmesine olanak vermek veya Marina Kompleksinin güvenli ve sağlıklı bir biçimde yönetilebilmesi için Şirketin mutlak takdir hakkını kullanarak gerekli göreceği, Şirket tarafından oluşturulmuş (varsa) Tüzükler anlamına gelmekte olup bu Tüzükler dönem dönem 11. Maddeye uygun bir biçimde tadil edilebilecektir.
Tekne işbu Lisansta tanımlanan tekne anlamına gelir.

 1. LİSANS

2.1 Mal Sahibinin Lisans Ücretini ödemesi karşılığında, Şirket, Mal Sahibine, işbu Lisansın süresi boyunca tekne için Marina Kompleksi bünyesinde yer alan tesisi temin etmeyi kabul eder.
2.2  İşbu Lisans, 12. veya 13. Maddelerde yer alan hükümler uyarınca daha önce feshedilmediği sürece, işbu Lisansta belirtilen Başlangıç Tarihinde başlayacak ve Bitiş Tarihinde sona erecektir. Bu Lisans, Bitiş Tarihinden sonra kendiliğinden yenilenmeyecektir.
2.3 Marina Kompleksinin fiziksel yerleşimi ve Şirketin işletme gereklilikleri, Şirketin, Marina Kompleksi bünyesindeki alanın kullanımına ilişkin mutlak yetkiyi sürekli olarak elinde tutmasını zorunlu kılacak niteliktedir. Bu Lisansta veya Şartnamede yer alan hiçbir hüküm ya da ifade,  Mal Sahibine, Marina Kompleksi içinde yer alan belirli bir alanı münhasıran kullanma hakkı vermemektedir. Şirketin bu Lisans uyarınca sağladığı hizmet, bu itibarla, sadece, Şirketin dönem dönem Tekne için tahsis edeceği Bağlama Yerlerinden herhangi birini kullanma yetkisinden ibarettir.
2.4 Şirket, Bağlama Yerini, Mal Sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda kullanma hakkına sahiptir.
2.5 Bu Lisans, Mal Sahibinin şahsına özel olup Lisansta tanımlanan Tekneye ilişkindir.
Bu Lisans, Mal Sahibi tarafından üçüncü taraflara devir ya da temlik edilemez. Mal Sahibi, Bağlama Yerini Şirketin yazılı ön izni olmaksızın, geçici ya da sürekli olarak, Tekne haricinde başka hiçbir tekne için kullanamaz.

 1. SATIŞ VE HAPİS HAKLARI

3.1 Şirket, Lisansın sona ermesinden sonra Mal Sahibinin Tekneyi (ve/veya Marina Kompleksinde bırakılan diğer eşyaları) almaması ya da kendisine gönderilmesini kabul etmemesi hallerinde satış hakkına sahip olacaktır. Bu satış işlemi, Şirket tarafından Mal Sahibine 90 günlük yazılı ihbarda bulunulmadan önce gerçekleşemeyecektir. İşbu madde bağlamında, aşağıdaki hususlar kayda geçirilmiştir:
3.1.1 Bu Lisans, Mal Sahibi tarafından Şirkete, Mal Sahibinin Teknenin ya da Mal Sahibinin yetkili acentesinin sahibi olduğu ve Mal Sahibinin, Lisansın sona ermesinden sonra Tekneyi (ve/veya Marina Kompleksinde bırakılan diğer eşyaları) geri alacağı ya da geri almak için gerekli düzenlemeleri yerine getireceği esasına dayalı olarak verilmektedir.
3.1.2 Şirketin, Teknenin (ve/veya Marina Kompleksinde bırakılan diğer eşyaların) emanetçisi sıfatıyla üstleneceği yükümlülük, Şirket tarafından Mal Sahibine bu yükümlülüğün sona erdiğine dair yapılacak ihbar üzerine son bulacaktır;
3.1.3 Aksi yönde bir mutabakat söz konusu olmadığı sürece Teknenin (ve/veya Marina Kompleksinde bırakılan diğer eşyaların) teslimi ve geri alınması Marina Kompleksinde gerçekleşecektir.
3.2 Denizcilik Hukuku, Şirkete, belirli diğer koşullarda borçlarını ya da zararlarını tazmin etmek için Tekne aleyhine dava açma hakkı tanımaktadır. Bu tür bir dava, Tekneye mahkeme aracılığıyla el konulması ve ardından da Mahkeme tarafından satılması ile sonuçlanabilecektir. Ayrıca, Teknenin satışı, Mal Sahibi aleyhine ilama bağlanmış bir alacağın mutat olarak icrası yoluyla da gerçekleşebilecektir.
3.3 Şirket, kendisine borçlu olunan herhangi bir tutarın Mal Sahibi tarafından ödenmemesi durumunda, Tekneye ya da diğer eşyalara el koyma ve mülkiyetini üzerine geçirme genel hakkını (“genel hapis hakkını”) saklı tutar. Bu
Lisansın, Şirketin hapis hakkını kullanmakta olduğu süre içinde feshedilmesi ya da süresinin dolması durumunda, Şirket, Lisansın feshedildiği ya da süresinin dolduğu tarihten, Mal Sahibinin ödemeyi fiilen gerçekleştireceği (ya da teminat göstereceği) ve Teknenin Marina Kompleksinden çıkartılacağı tarihe kadar geçen her bir gün için Şirketin 24 saatlik geceleme ücreti üzerinden tahakkuk ettireceği tutarı Mal Sahibinden talep edecektir.
Mal Sahibi, örneğin herhangi bir banka tarafından düzenlenmiş bir teminat mektubu şeklinde bir teminat vermesi ya da borcunu faiziyle birlikte kapatmaya yetecek tutarda peşinat ödemesi veyahut da borca itiraz edilmişse Şirketin üstlenmek zorunda kalacağı yasal masrafları makul surette karşılayacak teminat vermesi şartıyla, dilediği her zaman Tekneyi ya da diğer eşyaları hapisten kurtarma hakkına sahip olacaktır.

 1. TEKNENİN DURUMU VE İŞLETİLMESİ

4.1 Mal Sahibi, Teknenin her zaman temiz ve düzenli tutulmasını ve denize elverişli ya da (duruma göre) sefere çıkabilir durumda olmasını temin etmek zorundadır.
4.2 Mal Sahibi, Marina içinde seyirdeyken Teknenin:
4.2.1 makul bir beceri ve dikkatle;
4.2.2 geçerli tüm hız sınırlarına ve diğer meri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; ve
4.2.3 Marinadaki diğer tekneleri tehlikeye düşürmeyecek ya da rahatsız etmeyecek bir biçimde manevra yapmasını ve hareket etmesini temin etmek zorundadır.
4.3 Mal Sahibi, Teknenin Marinada demirlemiş olduğu süre boyunca, Tekne, demirleme alanı ve beklenen hava koşulları için uygun düşecek yeterli sayıda, ebatta ve mukavemette ve uygun bir biçimde donatılmış usturmaça ve palamarlar vasıtasıyla uygun bir biçimde sabitlenmesini temin etmek zorundadır. Şirketin aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece, bu usturmaça ve palamarlar Mal Sahibi tarafından sağlanacaktır.

 1. TEKNENİN YAPACAĞI HAREKETLER

5.1 Şirket, Marina Kompleksinin emniyeti, güvenliği ya da sağlıklı bir biçimde yönetilebilmesi için, her zaman Tekneyi ve beraberindeki tertibat ve teçhizatı hareket ettirme hakkını saklı tutar.    
5.2 Mal Sahibi ve Şirket arasında Teknenin suya indirilmesi için özel bir tarihin belirlenmiş olması durumunda, Teknenin kızaklardan kaydırılması, vinçle kaldırılması (ya da karayoluyla rıhtıma getirilmesi) sırasında Şirketin tekne hareketleri için yayınlamış olduğu ücret tarifesi uygulanacaktır. Mal Sahibinin farklı bir tarih talep etmesi durumunda, Şirket, indirme noktasına erişim sağlamak için diğer teknelerin çekilmesi ve vinç kiralanması gibi tüm ek masraflar için Mal Sahibine ücret uygulama hakkını saklı tutar. Şirket, bu masrafları üstlenmeden önce Mal Sahibine bunların tahmini tutarını ve uygulanacak ücret tarifesini bildirecektir.

 1. SORUMLULUK VE SİGORTA

6.1 Şirket, her ne türden olursa olsun, kendi iradesi dışında gelişen (örneğin: olumsuz hava koşulları, üçüncü tarafların fiilleri ya da Mal Sahibine ya da üçüncü taraflara ait eşyanın kusurlu olması gibi) durum ya da olaylardan dolayı meydan gelen kayıt ya da zararlardan sorumlu olmayacak olup bunlar, travel lift’in çalışması sırasında oluşabilecek olanlar dahil olmak üzere Teknenin, tertibat ve teçhizatının ya da diğer eşyaların Marina Kompleksinde bulundukları süre boyunca uğrayabilecekleri kayıp ve zararlarla Marina Kompleksine giren ve/veya Marina Kompleksindeki Şirket tesislerini kullanan kişilerin görebileceği zararlar da dahil olacaktır.
6.2 Şirket (Marina Kompleksinin ve Şirketin ticari faaliyetinin niteliğini ve hacmini göz önünde bulundurarak) Marina Kompleksinde güvenliği sağlamak ve Marina Kompleksindeki tesis ve ekipmanların makul düzeyde işler durumda olmasını sağlamak için gerekli makul ve münasip önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, Şirketin herhangi bir kusurlu hareketi ya da görev ihmali olmadığı sürece, Tekne, tertibat ve teçhizatı ya da diğer eşyalarla ilgili riskler Mal Sahibine ait olacak ve Mal Sahibi bu risklerin kendi personeli ve gayrimenkul sigortası tarafından yeterli surette karşılanmasını temin edecektir.
6.3 Şirket, Mal Sahibine karşı ticari şartlar üzerinden Tekneyi ya da diğer eşyaları kurtarmak ya da korumak için açıkça taahhüt altına girmiş olmadığı sürece, Tekneyi ya da diğer eşyaları Teknedeki herhangi bir kusur dolayısıyla doğabilecek sonuçlardan kurtarmakla ya da korumakla yükümlü olmayacaktır. Keza, Şirket de, Tekneyi ya da diğer eşyaları, kendisinin sorumlu olduğu kusurlu hareket ya da görev ihmalinden kaynaklanmayan herhangi bir kazanın sonuçlarından kurtarmakla ya da korumakla yükümlü olmayacaktır. Bununla birlikte, özellikle can ve mal güvenliğini veya çevreyi tehdit eden herhangi bir riskin mevcut olduğu uygun hallerde, Şirket, Tekneyi ya da diğer eşyaları kurtarmakla ve korumakla yükümlü olacaktır. Şirket bu yükümlülüğü yerine getirecek olursa, Mal Sahibine normal ticari tarife üzerinden ücret uygulama ve uygun düştüğü hallerde sovtaj bedeli ödetme hakkına sahip olacaktır.
6.4 Mal Sahibi, Marina Kompleksinin içindeyken tüm meri kanunlara uygun hareket edecek ve Teknenin Marina Kompleksinde olduğu süre boyunca Tekne üzerinde bulunan ya da Tekneye gitmek için orada bulunmakta olan herkesin de tüm meri kanunlara uygun hareket etmesini sağlayacaktır.
6.5 Mal Sahibi Tekne ile ilgili olarak, en az 1.000.000 £ tutarında üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, enkaz kaldırma ve kurtarma sigortası ve gerekiyorsa en az yasalarda öngörülen asgari tutarda bir İşveren Sorumluluğu sigortası da dahil olmak üzere yeterli düzeyde sigorta temin etmek zorundadır. Mal Sahibi, kendisinden talep edilmesi halinde, talep tarihinden itibaren 7 gün içinde Şirkete, yaptırmış olduğu sigortaların kanıtlarını sunmak zorundadır.

 1. TİCARİ VE & MESKÛN KULLANIM

7.1 Mal Sahibi, Şirketin yazılı ön onayını almaksızın, Tekneyi, Marina Kompleksindeyken ticari amaçlarla ya da mesken olarak kullanmayacak (ve başkaları tarafından bu amaçlarla kullanılmasına izin vermeyecek) olup bu onay tümüyle Şirket’in mutlak yetkisi dahilinde ya da Şirketin uygun göreceği şartlara tabi olacaktır.
7.2 Şüpheye mahal vermemek için:
7.2.1 Teknenin, ücret karşılığında ya da karşılıklı çıkara dayalı olarak gece konaklaması tedarik etmek için kullanılması ticari kullanım sayılacaktır; ve
7.2.2 Diğerleri meyanında, Mal Sahibinin (ya da başkalarının),:
7.2.2.1 Tekneyi ticari ya da ana ikametgahı olarak kullanması; ya da
7.2.2.2 yirmi haftalık bir süre içinde haftada ortalama üç geceden fazla Teknede kalması; ya da
7.2.2.3 Şirketin Marina Kompleksindeki bürolarını posta adresi olarak kullanması durumunda Teknenin mesken amaçlı kullanıldığı kabul edilecektir.

 1. DEPOLAMA

8.1 Şirket tarafından ayrı bir tesis tahsis edilmediği sürece, Mal Sahibi tüm filikaları, levazım botlarını ve salları gemide saklayacaktır.

 1. ARAÇLARIN PARK EDİLMESİ

9.1 Her zaman kullanılabilir park alanı olması koşuluyla, Mal Sahibi ile mürettebatı ve konuklar, araçlarını, sadece Şirketin talimatları doğrultusunda Marina Kompleksi içine park edebileceklerdir. Mal Sahibi, Marina Kompleksi içine park edilmiş bir aracı kesinlikle ticari amaçlarla ya da gecelemek için kullanmayacak (ve başkalarının da bu amaçlarla kullanmasına izin vermeyecektir).

 1. TEKNEYE ERİŞİM VE TEKNE ÜZERİNDE ÇALIŞMA

10.1 Mal Sahibi, Şirketin yazılı ön izni olmaksızın, Tekne Marina Kompleksi içindeyken, Tekne, Teknenin tertibat ve ekipmanları ya da diğer eşyalar üzerinde, kendisi, muvazzaf mürettebatı ya da aile üyeleri tarafından, Marina Kompleksinin ya da diğer tesislerin kullanıcılarına ya da yakınlarda ikamet edenlere zarar ya da rahatsızlık vermeksizin, Şirketin çalışma saatleriyle çakışmaksızın ve yasak alanlara girilmeksizin yapılacak ufak çaplı seyir tamiratları ya da ufak çaplı rutin bakım işleri dışında hiçbir çalışma yapmayacak (ve başkaları tarafından yapılmasına da izin vermeyecektir). Şirket, makul gerekçe göstermeksizin bu izni vermekten imtina edemeyecektir.
10.2 Tesisin kıyı alanlardaki depoları kapsaması ya da içermesi durumunda, Şirket, Mal Sahibinin Tekneye erişimini kısıtlayabilecek ve gerekiyorsa (Marina Kompleksinin ve Şirketin ticari faaliyetinin niteliğini ve hacmini göz önünde bulundurarak) Teknenin kıyı alanına çekilmiş olduğu durumlarda Mal Sahibinin Tekneye erişimini yasaklayabilecektir.

 1. TÜZÜKLER

11.1 Mal Sahibi (Şirket hariç) Teknenin Marina Kompleksinin içinde olduğu süre boyunca, dönem dönem Şirket tarafından yayınlanacak ve Şirketin Sağlık, Güvenlik ve Çevre politikalarını da içerecek olan Tüzüklere mutlak surette uyacak ve Tekneye çıkan ya da çıkacak herkesin bunlara mutlak surette uymasını temin edecektir.
11.2 Aksi belirtilmedikçe, bu Lisans ve özellikle de bu Şartname maddesi Şirketin Tüzükleriyle aynı işlevi görecektir. Mal Sahibi, bu Lisansı imzalamakla bu Tüzükleri almış ve ikrar etmiş olacaktır. Şirket, Marina Kompleksinin emniyeti, güvenliği ya da sağlıklı bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli olduğu hallerde yeni Tüzükler çıkarma ve dönem dönem bu Tüzükler üzerinde gerekli olabilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Şirketin Marina Resepsiyonunda, Gallery Club mesaj panosunda ya da Marina Kompleksinin görünen diğer yerlerinde ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecek olup Tüzüklerin herhangi bir şekilde ihlali işbu Şartnamenin ihlali ile aynı etkiyi doğuracaktır.
11.3 Mal Sahibi, Marina Kompleksi içinde gerçekleşen ve yaralanmaya ya da kamu veya özel mülkiyetin zarar görmesine neden olan tüm kazaları mümkün olabilen en kısa sürede Şirkete bildirmek ve Tekne (Şirket hariç) Marina Kompleksi içindeyken Tekneye çıkan ya da çıkacak herkesin de bu tür kazaları derhal Şirkete bildirmesini temin etmek zorundadır.
11.4 Mal Sahibi, Marina Kompleksi içinde, Marina Kompleksinin ya da diğer tesislerin kullanıcılarına ya da yakınlarda ikamet edenlere zarar ya da rahatsızlık verecek biçimde hiçbir gürültü yapıcı, zararlı ya da sakıncalı motor, radyo, cihaz ya da makine çalıştırmayacak ve Tekne (Şirket hariç) Marina Kompleksi içindeyken Tekneye çıkan ya da çıkacak herkesin de bu hususa riayet etmesini sağlayacaktır. Yelken halatları ve diğer takımlar da bu tür bir rahatsızlığa ya da soruna yol açmayacak biçimde sıkıca sabitlenmiş olacaktır.
11.5 Mal Sahibi tekneden denize ya da Marina Kompleksi içindeki hiçbir yere kesinlikle çöp atmayacak ve Tekne (Şirket hariç) Marina Kompleksi içindeyken, Tekneye çıkan ya da çıkacak herkesin de bu hususa riayet etmesini sağlayacak olup çöpler Şirket tarafından sağlanacak çöp kutularına atılacak ya da  
Marina Kompleksi dışına çıkarılacaktır.
11.6 Mal Sahibi EN3 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve onaylanmış en az bir adet seyyar tip yangın söndürme cihazı tedarik edecek ve bu cihazın Tekne için kullanılmaya uygun nitelikte olmasını ve bir yangın çıkması durumunda derhal kullanılmaya hazır olmasını temin edecektir.

 1. ŞİRKET TARAFINDAN FESİH

12.1 Şirket, bu Lisansın ya da Şartnamenin hükümlerinden herhangi birinin Mal Sahibi tarafından ihlal edilmesi durumunda, bu Lisansı (Mal Sahibi tarafından Lisans hükümlerinin ihlaline ilişkin tüm diğer hakları saklı kalmak üzere) aşağıda belirtilen biçimde feshetme hakkına sahiptir.
12.1.1 Şirket, ihlalin niteliğini, ciddiyetini ve Şirketin ve/veya Şirket’in müşterilerinin finansal güvenliği açısından doğurabileceği riskleri ya da diğer güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak ve şayet söz konusu ihlal telafi edilebilir nitelikteyse, Mal Sahibine ihlalle ilgili ihbarda bulunarak bu ihlalin Şirket tarafından belirtilecek makul süre içinde düzeltilmesini ihtar edebilecektir. Söz konusu ihlalin ciddi boyutlarda olması ya da diğer insanların sağlığı, güvenliği ya da esenliği veya mal güvenliği için acil müdahale gerektiren bir risk ya da tehdit içeriyor olması durumunda, ihlalin düzeltilmesi için derhal harekete geçilmesi istenecek ya da çok kısa bir süre tanınacaktır.
12.1.2 Mal Sahibi, Madde 12.1.1 uyarınca ihtar edilmiş olmasına rağmen belirtilen süre içinde ihlalini düzeltmek için herhangi bir eylemde bulunmaması ya da ihlalin telafisinin imkânsız olması durumunda, Şirket, Mal Sahibine ihbarda bulunarak Tekneyi derhal Marina Kompleksinin dışına çıkarmasını ihtar edebilecektir.
12.2  Lisans (Madde 12.1 uyarınca ya da diğer nedenlerle) fesholunduğunda Mal Sahibinin Tekneyi yerinden almaması halinde, Şirket::
12.2.1 Lisansın feshedildiği tarihten, Teknenin Marina Kompleksinden fiilen çıkartılacağı tarihe kadar geçen her bir gün için Şirketin 24 saatlik geceleme ücreti üzerinden tahakkuk ettireceği tutarı Mal Sahibine ödetme; ve/veya
12.2.2 riski Mal Sahibine ait olmak üzere (Teknenin çıkarılması sırasında, doğrudan doğruya Şirketin kusurlu hareketi ya da diğer bir görev ihlalinden kaynaklanan kayıp ve zararlar hariç) Tekneyi Marina Kompleksinin dışına çıkarıp başka bir yerde emniyete alma ve Mal Sahibine, alternatif bağlama ücretleri de dahil olmak üzere bunlardan makul surette doğacak masrafları ödetme hakkına sahip olacaktır.
12.3 Şirketin işbu Madde uyarınca tebliğ edeceği tüm fesih ihbarları, Mal Sahibine elden teslim edilebileceği gibi Mal Sahibinin işbu Lisansın Kapak Sayfasında belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da yine aynı yerde belirtilen e-posta adresine gönderilerek tebliğ edilebilecektir.
12.4 Bu Lisans, Mal Sahibinin vefat etmesi üzerine derhal ve ihbara gerek kalmaksızın fesholacaktır. Mal Sahibinin temsilcilerinin Şirketle yeni bir Lisans akdetmemesi ya da Tekneyi Marina Kompleksinin dışına çıkarmaması durumunda, Madde 12.2 uygulanacak olup bu maddede yer alan “Mal Sahibi” ifadesinin yerini “Mal Sahibinin temsilcileri” alacaktır.
12.5 Bu Lisans, Teknenin Mal Sahibi tarafından elden çıkarılması durumunda derhal ve ihbara gerek kalmaksızın fesholacaktır.

 1. MAL SAHİBİ TARAFINDAN FESİH

13.1 Bu Lisans, Mal Sahibi tarafından Şirkete üç ay süreli yazılı ihbarda bulunularak feshedilebilecektir. Bu durumda, Şirket, yıllık tarife yerine Lisansın fiili süresi boyunca uygulanması gereken tarife ya da tarifeler üzerinden Lisans Ücretini yeniden hesaplama hakkına sahip olacak olup bu şekilde hesaplanan tutar, ilk başka mutabık kalınan yıllık tarifeyi geçmeyecektir. Bu yeniden hesaplama sonucunda Şirkete ödenmesi gereken bir bakiyenin var olduğu tespit edilirse,
Mal Sahibi, Tekneyi Marina Kompleksinin dışına çıkarmadan önce bu bakiye tutarını ödemek zorundadır. Mal Sahibi lehine bir bakiyenin olması durumunda ise, Şirket bu tutarı, Teknenin Marina Kompleksinden ayrıldığı tarihte Mal Sahibine ödeyecektir.  
13.2 Mal Sahibi tarafından işbu Madde uyarınca yapılacak tüm fesih ihbarları, Şirketin genel merkez adresine ya da sicile kayıtlı olduğu bürosuna ya da (varsa) Lisansta belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

 1. ADRES BİLGİLERİ VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

14.1 Mal Sahibi, kendi ev adresi bilgilerini Şirkete iletecektir. Bu adres, Marina Kompleksindeki adresten farklı bir adres olmak zorundadır. Mal Sahibi, kendisinden talep edilmesi halinde Şirkete bu ev adresini 7 gün içinde kanıtlamak zorundadır.
14.2 Mal Sahibi, Teknenin isminde ya da kendi adresinde veya telefon numarasında değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren 7 gün içinde Şirkete yazılı olarak (e-posta yoluyla bildirme de dahil) tebliğ edecektir.

 

 

 1. AMİR KANUN & YARGI YETKİSİ

15.1 İşbu Lisans, işbu Şartname ve bu Lisanstan doğan ya da bu Lisansla bağlantılı akdi olmayan tüm yükümlülükler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (“KKTC”) Hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.
15.2 Tarafların her biri, bu Lisanstan doğan ya da bu Lisansla bağlantılı her türlü ihtilafın (ve yukarıda ifade edilen akdi olmayan tüm yükümlülüklerin) KKTC mahkemelerinin gayri münhasır yargı yetkisine tabi olacağını gayri kabili rücu kabul eder.

2. THE LICENCE

2.1 In consideration for the Owner paying the Licence Fee, the Company agrees to provide
to the Owner the Facility in the Marina Premises in relation to the Vessel for the duration
of this Licence.
2.2 The Licence will start on the Start Date and will end on the End Date specified in this Licence,
unless terminated sooner under the provisions of Conditions 12 or 13. The Licence will not
be automatically renewed after the End Date.
2.3 The physical layout of the Marina Premises and the operational requirements of the Company
are such that the Company must retain absolute discretion as to the utilisation of space within
the Marina Premises. Nothing in the Licence or these Conditions entitles the Owner to the
exclusive use of any particular space within the Marina Premises. The benefit provided by
the Company pursuant to the Licence is accordingly merely a licence to occupy whichever
Berth may be from time to time allocated to the Vessel by the Company.
2.4 The Company is entitled to make use of the Berth whilst it is left vacant by the Owner.
2.5 The Licence is personal to the Owner and relates to the Vessel described in the Licence.
The Owner may not transfer or assign the Licence to a third party. The Owner may not use
the Berth for a vessel other than the Vessel, either temporarily or permanently, without the
written consent of the Company.

3. RIGHTS OF SALE AND OF DETENTION

3.1 The Company will have the right of sale in circumstances where the Owner fails to collect
or accept re-delivery of the Vessel (and/or any other property left in the Marina Premises)
following termination of the Licence. Such sale will not take place until the Company has given
a written notice of 90 days to the Owner. For the purpose of this clause it is recorded that:
3.1.1 This Licence is granted to the Owner by the Company on the basis that the Owner
is the owner of the Vessel or the Owner’s authorised agent and that the Owner will
take delivery or arrange collection of the Vessel (and/or any other property left in the
Marina Premises) following termination of this Licence.
3.1.2 The Company’s obligation as custodian of the Vessel (and/or any other property left in
the Marina Premises) ends on its notice to the Owner of termination of that obligation;
3.1.3 The place for delivery and collection of the Vessel (and/or any other property left
in the Marina Premises) shall be at the Marina Premises, unless agreed otherwise.
3.2 Maritime Law entitles the Company in certain other circumstances to bring an action against
the Vessel to recover a debt or damages. Such action may involve the arrest of the Vessel
through the Courts and its eventual sale by the Court. Sale of the Vessel may also occur
through the ordinary enforcement of a judgment debt against the Owner.
3.3 The Company reserves a general right (“a general lien”) to detain and hold onto the Vessel
or other property pending payment by the Owner of any sums due to the Company. If the
Licence is terminated or expires while the Company is exercising this right of detention it
shall be entitled to charge the Owner at the Company’s 24 hour rate for overnight visitors
for each day between termination or expiry of the Licence and the actual date of payment
(or provision of security) by the Owner and removal of the Vessel from the Marina Premises.
The Owner shall at any time be entitled to remove the Vessel or other property upon
providing proper security, for example a letter of guarantee from a bank or a cash deposit
sufficient to cover the debt with interest, and where the debt is contested a reasonable
provision for the Company’s prospective legal costs.

4. CONDITION AND OPERATION OF VESSEL

4.1 The Owner must ensure that at all times the Vessel is maintained in a clean and tidy state
and in a seaworthy or navigable condition (as appropriate).
4.2 The Owner must ensure that, while underway within the Marina, the Vessel is manoeuvred
and navigated:
4.2.1 with reasonable skill and care;
4.2.2 in accordance with any applicable speed limits and any other applicable laws or
regulations; and
4.2.3 in such a manner so as not to endanger or inconvenience any other vessels in the Marina.
4.3 The Owner must ensure that, while moored within the Marina, the Vessel is appropriately
secured using such number of fenders and warps of sufficient size and strength and in
such configuration as may be appropriate to the Vessel, the mooring and the anticipated
weather conditions. Unless otherwise agreed by the Company, such fenders and warps
shall be provided by the Owner.

5. VESSEL MOVEMENTS

5.1 The Company reserves the right to move the Vessel and any associated gear and equipment
at any time for reasons of safety, security or good management of the Marina Premises.
5.2 Where a specific date for launch of the Vessel has been agreed between the Owner and the
Company at the time of slipping or lifting out (or arrival by land), the Company’s published
scale of charges for vessel movements will apply. Where the Owner requests a different
date the Company reserves the right to charge the Owner for the cost of moving other
vessels to gain access to the launch point and for any attendant expenses, such as crane
hire. The Company will provide the Owner with an estimate of such costs and charges
prior to incurring them.

6. LIABILITY AND INSURANCE

6.1 The Company will not be liable for any loss or damage of whatsoever nature caused by
events or circumstances beyond its reasonable control (such as adverse weather conditions,
the actions of third parties or any defect in the Owner’s or any third party’s property); this
extends to loss or damage to the Vessel, its gear, equipment or other property whilst in
the Marina Premises, including during travel lift operation, and to harm to persons entering
the Marina Premises and/or using any of the Company’s facilities or equipment therein.
6.2 The Company will take reasonable and proportionate steps (having regard to the nature
and scale of the Marina Premises and the Company’s business) to maintain security at the
Marina Premises and to maintain the facilities and equipment at the Marina Premises in
reasonable working order. In the absence of any negligence or other breach of duty on the
part of the Company, however, the Vessel, its gear, equipment and other property remain
at the Owner’s own risk and the Owner should ensure that their own personal and property
insurance adequately covers such risk.
6.3 The Company will not be under any duty to salvage or preserve the Vessel or other property
from the consequences of any defect in the Vessel or property concerned unless the Company
has been expressly engaged to do so by the Owner on commercial terms. Similarly, the
Company will not be under any duty to salvage or preserve the Vessel or other property
from the consequences of an accident which has not been caused by negligence or other
breach of duty on the part of the Company. Nevertheless, the Company reserves the right
to do so in any appropriate circumstances, particularly where a risk is posed to the safety
of people, property or the environment. Where it does so, the Company will be entitled
to charge the Owner on a normal commercial charging basis and, where appropriate, to
claim a salvage reward.
6.4 The Owner must, and must ensure that any other person on board or accessing the Vessel
while in the Marina Premises (excluding the Company) does, comply with all applicable
laws when in the Marina Premises.
6.5 The Owner must maintain adequate insurance in relation to the Vessel, including third party
liability cover for not less than 1,000,000£, cover against wreck removal and salvage and,
where appropriate, Employers’ Liability cover to at least the statutory minimum. The Owner
must produce evidence to the Company of such insurance within 7 days of a request to do so

7. COMMERCIAL & RESIDENTIAL USE

7.1 The Owner must not (and must not allow anyone else to) use the Vessel for any commercial
or residential purpose while in the Marina Premises without obtaining the Company’s prior
written consent, which may be withheld in the Company’s absolute discretion or granted
on such terms as the Company sees fit.
7.2 For the avoidance of doubt:
7.2.1 use of the Vessel to provide overnight accommodation in exchange for payment or
a reciprocal arrangement is deemed to be commercial use; and
7.2.2 the Vessel is deemed to be used for residential purposes if, amongst other things,
the Owner (or anyone else):
7.2.2.1 uses the Vessel as their principal or main place of residence; or
7.2.2.2 stays on board the Vessel for in excess of an average of three nights per week
over a twelve week period; or
7.2.2.3 uses the Company’s offices at the Marina Premises as their mailing address.

8. STORAGE

8.1 The Owner must stow any dinghies, tenders or rafts aboard the Vessel unless the Company
allocates a separate facility for them.

9. PARKING

9.1 Subject always to the availability of parking spaces, the Owner and their crew and guests
may only park vehicles in the Marina Premises in accordance with the directions of the
Company. The Owner must not (and must not allow anyone else to) use a vehicle parked
in the Marina Premises for any commercial purpose or for overnight accommodation.

10. ACCESS TO & WORK ON THE VESSEL

10.1 The Owner must not (and must not allow anyone else to) undertake any work on the
Vessel, its gear, equipment or other goods while on the Marina Premises without the
Company’s prior written consent, other than minor running repairs or minor maintenance
of a routine nature carried out by the Owner, their regular crew or members of their family
not causing any nuisance or annoyance to any other users of the Marina Premises or any
other premises or any person residing in the vicinity, nor interfering with the Company’s
schedule of work, nor involving access to prohibited areas. The Company’s consent will
not be unreasonably withheld.
10.2 Where the Facility comprises or includes storage ashore, the Company may restrict the
Owner’s access to the Vessel and, where appropriate (having regard to the nature and
scale of the Marina Premises and the Company’s business), the Company may prohibit
the Owner from accessing the Vessel while it is stored ashore.

11. REGULATIONS

11.1 The Owner must, and must ensure that any other person on board or accessing the Vessel
while in the Marina Premises (excluding the Company) does, observe the Regulations
published from time to time by the Company, including Company’s Health, Safety and
Environmental policies.
11.2 Unless provided otherwise, this License, and specifically this Condition, will serve as
the Company’s Regulations. Signing this License provides the Owner had recieved
the Regulations and acknowledge them. The Company reserves the right to introduce
new Regulations where required on legal grounds or for the safety or security or good
management of the Marina Premises, and to amend such Regulations as from time to
time may be necessary. Any such amendments will become effective on being displayed
at the Company’s Marina Reception as well as the Gallery Club message board or other
prominent place at the Marina Premises, and a breach of any of the Regulations will
amount to a breach of these Conditions.
11.3 The Owner must, and must ensure that any other person on board or accessing the Vessel
while in the Marina Premises (excluding the Company) does, report to the Company all
accidents involving injury to any person or damage to any public or private property that
occur in the Marina Premises as soon as reasonably possible after they occur.
11.4 The Owner must, and must ensure that any other person on board or accessing the
Vessel while in the Marina Premises (excluding the Company) does, not operate any
noisy, noxious or objectionable engine, radio, or other apparatus or machinery within
the Marina Premises so as to cause any nuisance or annoyance to any other users of the
Marina Premises or to any person residing in the vicinity. Halyards and other rigging must
be secured so as not to cause such nuisance or annoyance.
11.5 The Owner must, and must ensure that any other person on board or accessing the
Vessel while in the Marina Premises (excluding the Company) does, not throw any refuse
overboard or dispose of it anywhere in the Marine Premises, other than in the receptacles
provided by the Company or by removal from the Marina Premises.
11.6 The Owner must provide and maintain at least one fire extinguisher, which is approved
and manufactured to EN3 standards for portable fire extinguishers, and ensure it is fit for
purpose for the Vessel and ready for immediate use in case of fire.

12. TERMINATION BY COMPANY

12.1 The Company has the right (without prejudice to any other rights in respect of breaches of
the terms of the Licence by the Owner) to terminate the Licence in the following manner
in the event of any breach by the Owner of any term of the Licence or these Conditions:
12.1.1 Having regard to the nature and seriousness of the breach and the risk it poses for
the financial or other security of the Company and/or of the Company’s customers
and if the breach is capable of remedy, the Company may serve notice on the
Owner specifying the breach and requiring them to remedy the breach within a
reasonable time specified by the Company. Where the breach is serious or poses
an immediate risk or threat to the health, safety or welfare of any other person
or property the time specified for remedy may be immediate or extremely short.
12.1.2 If having been served with notice under Condition 12.1.1 the Owner fails to effect
a remedy within the specified period of time, or if the breach is not capable of
remedy, the Company may serve notice on the Owner requiring them to remove
the Vessel from the Marina Premises immediately.
12.2 If the Owner fails to remove the Vessel on termination of the Licence (whether under
Condition 12.1 or otherwise), the Company will be entitled:
12.2.1 to charge the Owner at the Company’s 24 hour rate for overnight visitors for each
day between termination of the Licence and the actual date of removal of the
Vessel from the Marina Premises; and/or
12.2.2 at the Owner’s risk (save in respect of loss or damage directly caused by the
Company’s negligence or other breach of duty during such removal) to remove
the Vessel from the Marina Premises and thereupon secure it elsewhere and
charge the Owner with all costs reasonably arising out of such removal including
alternative berthing fees.
12.3 Any notice of termination served by the Company under this Condition may be served
personally on the Owner, sent by registered post or recorded courier service to the
Owner‘s address as provided in the Cover Sheet to this Licence or sent to the email
address provided there.
12.4 The Licence will terminate immediately and without notice on the death of the Owner. If
the Owner’s representatives do not either enter into a new licence with the Company or
remove the Vessel from the Marina Premises then Condition 12.2 will apply as if references
to the “Owner” were references to the “Owner’s representatives”.
12.5 The Licence will terminate immediately and without notice on the disposal of the Vessel
by the Owner.

13. TERMINATION BY OWNER

13.1 The Licence may be terminated on three months’ written notice being given by the Owner
to the Company. In this event the Company will be entitled to recalculate the Licence
Fee using the rate or rates that would have been applicable to the actual period of the
Licence instead of the annual rate; the amount so calculated not to exceed the annual rate
originally agreed. If this recalculation results in a balance payable to the Company then
the Owner must pay that balance before removing the Vessel from the Marina Premises.
If there is a balance in favour of the Owner the Company will pay it to the Owner upon
the departure of the Vessel from the Marina Premises
13.2 Any notice of termination served by the Owner under this Condition must be served at the
Company’s principal place of business or registered office or sent to the email address
(if any) set out in the Licence.

14. ADDRESS DETAILS AND SUBSEQUENT CHANGE OF DETAILS

14.1 The Owner must supply to the Company details of the Owner’s home address. This address
must be a different address to the address of the Marina Premises. The Owner must produce
evidence to the Company of such home address within 7 days of a request to do so.
14.2 The Owner must notify the Company in writing (which includes by email) of any change
of name of the Vessel or change of address or telephone number of the Owner, within 7
days of such change taking place.

15. LAW & JURISDICTION

15.1 The Licence, these Conditions and any non-contractual obligations arising out of, or in
connection with, the Licence shall be governed by and construed in accordance with
Turkish Republic of Northern Cyprus (“TRNC”) Law.
15.2 Each of the parties irrevocably agrees that any and every dispute (and any non-contractual
obligations, as aforesaid) arising out of or in connection with the Licence shall be subject
to the non-exclusive jurisdiction of the TRNC courts.

Meetings
When would you like to schedule?
Book a Retreat
Join our Retreat Mailing List and be the first to know of our upcoming Retreats schedule

ANNA TYC

Anna Tyc offers intensive vinyasa practice with chanting mantra pranayama meditation and hands on assist.

She is 800h. certified Ashtanga Vinyasa teacher with 300h. of mentorships, which she completed in India and Germany.

For Anna yoga is a spiritual and energetical practice, a journey to selfdiscovery and she aims to share her passion to yoga life style, and make yoga accessible to everyone.

Anna is grateful to all incredible teachers who inspired her path: BNS Iyanger

Mandala Mysore, Gregor Maehle, Monica Gauci ,Richard Freeman, Netta Barnea.

 

Anna Tyc was born in Warsaw Poland and raised in Berlin Germany, where

she started her journey as a yoga student and teacher.
She is co-founder of High On Yoga Berlin studio, where she is still sharing her practice with Berlin community.
In 2018 Anna relocated to Tel Aviv, Israel where she continues her path as a yoga teacher and student.

REUT BRANDES

THE ART OF MAT©

Practicing the work of mat is a challenging combination between the movement of Dance, the depth and power of Yoga and the wisdom of the Pilates.

After many years of teaching a diverse range of methods and exploring the world of body and movement, Reut Brandes is revealing a new and expanded repertoire of the body movement.

The Art of mat © introduces us to the tools that will help us understand the complex meaning of the movement, focusing on specific details which allow us to control and improve our abilities.

The goal is to internalize and combine physical sensations that lead to implement the body and soul wisdom.


Reut Brandes is a mat and equipment pilates and Yoga instructor. Graduated with a bachelor’s degree (Hons BA) in dance and movement from the London Contemporary Dance school. Studied and trained with first class teachers in Europe: Alan Herdman studio, Pilates Off the Square, Belsize Studio.

She has extensive experience working with different populations and in recent years has been guiding rehabilitation and movement teams in New York.

Events
When Would You Like To Celebrate?
Book a Room
When Would You Like To Visit?
 
Book a Berth
When Would You Like To Arrive?